ఓం మహాగణాధిపతయే నమః
It’s my first article

This is my first blog

ఈ కలియుగంలో దేవతలతో సమానంగా నవగ్రహాలకి కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది. మనుషులు చేసిన కర్మలను అనుసరించే వారికి శుభాశుభ ఫలితాల్ని నవగ్రహాలు అందిస్తుంటాయి. నవగ్రహాల్లో ప్రతీ గ్రహమూ శుభాన్ని - అశుభాన్ని రెండిటినీ కలిగిస్తుంది. ఈ శుభాశుభాలనేవి ఆ జాతకుడి గ్రహస్థితిని బట్టి వుంటుంది.

మరి నవగ్రహాల ద్వారా కలిగే అశుభాల్ని నివారించుకోవటానికి మార్గం లేదా అంటే ఉంది. అది నవగ్రహాలని నిత్యం స్తుతిస్తూ, పూజిస్తూ వుండడం. ఆయా గ్రహమంత్రాల్ని జపం చేయటం లేదా చేయించుకోవటం. వీటి ద్వారా నవగ్రహ శాంతిని పొందచ్చు.

ఈ నవగ్రహ పూజ, జప దానాల వల్ల పూర్తిగా దోషం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయినా, ఆ దోషం ద్వారా కలుగబోయే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి సులభంగా బైటపడవచ్చు. ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి ఏదో ఒక చిన్నగాయంతో తప్పించుకోవచ్చు.

ఎందుకంటే చేసిన కర్మ ఎవరైనా అనుభవించి తీరాల్సిందే కనుక. నవగ్రహాలు సంతృప్తి చెంది మనుషులకి సుఖశాంతుల్ని ప్రసాదించాలంటే వాటిని దేవతల్లా భావించి ఆరాధించాలి.

ఉత్తరం -సూర్యుని వైపు నుంచుంటే ఎడమ. మరి దిక్కులు 4 అయితే అష్ట దిక్పాలకులు అనే పదం ఎలా వచ్చింది? అంటే మిగిలిన 4 మూలలు కూడా కలిపి ఆ పదం వచ్చింది. ఈ ఎనిమిది దిక్కులకు ఎనిమిది మంది దేవతలు అధికారులు.

1.ఇంద్రుడు - తూర్పు దిక్కు ఇతని భార్య పేరు శచీదేవి, పట్టణం అమరావతి, వాహనం ఐరావతం, ఆయుధం వజ్రాయుధం.

2.అగ్ని - ఆగ్నేయ మూల ఇతని భార్య పేరు స్వాహాదేవి, పట్టణం తేజోవతి, వాహనం పొట్టేలు, ఆయుధం శక్తిఆయుధం.

3.యముడు - దక్షిణ దిక్కు ఇతని భార్య పేరు శ్యామలాదేవి, పట్టణం సంయమిని, వాహనం మహిషం, ఆయుధం పాశం

4.నైరుతి - నైరుతి మూల ఇతని భార్య పేరు దీర్ఘాదేవి, పట్టణం కృష్ణాంగన, వాహనం గుర్రం, ఆయుధం ఈటె.

5.వరుణుడు - పడమర దిక్కు ఇతని భార్య పేరు కాళికా దేవి, పట్టణం శ్రద్ధావతి, వాహనం మొసలి, ఆయుధం దండం.

6.వాయువు - వాయువ్య మూల ఇతని భార్య పేరు అంజనాదేవి, పట్టణం నంధవతి, వాహనం లేడి, ఆయుధం ధ్వజము కుబేరుడు - ఉత్తర దిక్కు

7.ఇతని భార్య పేరు చిత్రరేఖాదేవి, పట్టణం అలక, వాహనం నరుడు, ఆయుధం ఖడ్గం.

8.ఈశాన్యుడు - ఈశాన్య మూల ఇతని భార్య పేరు పార్వతీ దేవి, పట్టణం యశోవతి, వాహనం వృషభం, ఆయుధం త్రిశూలం

వేదాల సారం ఉపనిషత్తులు. ఉపనిషత్తుల సారం భగవద్గీత. మళ్ళీ ఆ భగవద్గీతకు సారమంటూ ఏమిటి? ఎందుకు? ఎందుకంటే... నేటి సమాజంలో... వ్యవస్థలో మనిషి జీవితం అతివేగవంతము, విరామరహితము అయిపోతూ... మంచి పుస్తకం చదవడానికి తీరికని మిగలనివ్వడం లేదు. డబ్బులు వెనుకా, పనుల వెనుకా, సుఖవిలాసాల వెనుకా పరుగుతీస్తున్న ఆధునిక మానవుడికి "సూక్ష్మంలో మోక్షం అందాలి".

శ్రీమద్భగవద్గీత - శ్రీ నిలయుడు - శ్రీమంతుడు - శ్రీనివాసుడు - శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణ అవతారస్వరూపుడు శ్రీమన్నారాయణుడు లోకహితంకోసం విశ్వశ్రేయస్సును కాంక్షించి, హృదయంగమంగా చేసిన అద్భుతగానం అమృత గానం, అమర గానం, శాశ్వతసుధారసైక గానం, ఆత్మసాక్షాత్కార గానం! అందులో వేదాల సారముంది. ఉపనిషత్తులు ప్రతిపాదించిన జ్ఞానమున్నది. కర్తవ్య నిర్వహణ ప్రబోధమున్నది. అనన్యభక్తి ఉన్నది. సర్వోత్తమ భావాలకు ఆకారమైయున్నది. సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడు - కుంతీకుమారుడగు పార్థునికి ఉపదేశించబడింది యీ గీతాగానం.

పరమాత్మ ముఖకమలంనుండి వెలువడిన అమృతగానమే - భగవద్గీత. భగవద్గీత - శ్రీకృష్ణ ఉవాచగా కాకుండా, భగవానువాచగా, ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఇది మహాభారతాంతర్గతం కావటం చేత భారతానికి అంతరాత్మగా పెద్దలు ప్రవచించారు. గీతం అనగా గేయం. భగవద్గీతయనగా భగవానుని చేత స్వయంగా, గానం చేయబడింది. భగవానుడు జ్ఞానస్వరూపుడు. అందుచేత ఆయన భగవద్గీత ద్వారా లోకానికి అందించినది - ఆత్మజ్ఞానమనే అమూల్యరత్నభాండగారం. అదొక జ్ఞానసాగరం. వేదాలలో కర్మకాండ, ఉపాసనాకాండ అలాగే జ్ఞానకాండ చెప్పబడినాయి. జ్ఞానకాండమే ఉపనిషత్తులుగా వేదాంతంగా పెద్దలు చెబుతారు. ఉపనిషత్తుల సారమే - గీతాగానం అని, పెద్దల ఉవాచ

భగవద్గీతలో ఏముందో తెలుసుకోవాలని ఉన్నా ఆ గ్రంథం సైజుని చూసి భయపడి (సందేహించి) తామంత పుస్తకం చదవలేమని వదిలేస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం ఈ సంగ్రహ సంక్షిప్త గీతాసారం ఈ దివ్యజ్ఞానము. దీనిని చదివినవారిలో కొందరయినా మూలాన్ని చదువతారనే ఆశ, ఆకాంక్ష, విశ్వాసాలతో దివ్యజ్ఞానము అందిస్తున్నాము. ఇది చదివాక మూలం చదవడానికి పాఠకులు భయపడకుండా ఉండాలనేదే ఈ స్మృతి వ్యాస శ్రుతి లక్ష్యం.

error: Content is protected !!